سازمانهای مرتبط در بازرگانی بین الملل

اتاق بازرگانی بین المللی با تدوین و تهیه قوانین تجارت خارجی، مجموعه مقررات و قوانینی را تحت عنوان اینکوترمز  جهت شفاف سازی و روان سازی قراردادهای خرید و فروش بوجود آورده است. سیستم بانکداری با معرفی اعتبار اسنادی شکاف بین خریدار و فروشنده را پر می کند و واسطه آنها جهت وصول اسناد و پرداخت وجه می شود. شرکت های بازرسی با بازدید از محمولات، صحت و سلامت آنها را تأیید و پس از تطبیق آنها با اسناد صادره اقدام به صدور گواهی بازرسی نموده و معامله مربوطه را تضمین می نمایند.

شرکت های بیمه نیز با صدور بیمه نامه در قالب کلوز ها و شرایط مورد نیاز مشتری انواع خطرات مختلف را پوشش داده و آرامش و اطمینان را جایگزین اضطراب و نگرانی آنان می کنند.