سيستم هماهنگ توصيف و کدگذاري کالا (HS)

سيستم HS يا جدول طبقه بندي هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا در سال 1983 تصويب و از سال 1988 لازم الاجرا گرديد و يک طبقه بندي چندمنظوره است که داراي 21 قسمت، 96 فصل، 1241 شماره اصلي و 5109 شماره اختصاص يافته براي کالاها مـي باشد.
در سيستم HS به جاي شماره هاي فرعي از روش يک خط فاصله و دو خط فاصله استفاده شده است و به کليه اين رديف ها

يک کد سيستم هماهنگ شده اختصاص يافته است.
تعرفه هاي ترجيحي : به منظور ايجاد انگيزه و برقراري تسهيلات جهت ورود و صدور کالا برقرار مي شود و حد پائين تري از حقوق گمرکي براي گروهي از کشورها تعيين و اعمال مي شود که آن را تعرفه ترجيحي مي نامند.
نرخ ارز : براي محاسبه ارزش کالا جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکي ارزش کالا که با پول خارجي فاکتور شده است بايد به ريال ايران تبديل شود و نرخ ارز براي محاسبات گمرکي نرخ رسمي ارز در کشور مي باشد که توسط بانک مرکزي همه روزه اعلام و ابلاغ مي شود.