واردات (Import)

واردات يعني ورود کالا به قلمرو گمرکي يک کشور که انواع مختلفي دارد : الف - واردات قطعي  ب - واردات موقت  ج - کالاي مرجوعي  د - ترانزيت (داخلي و خارجي)

الف - واردات قطعي : داراي انواع روشها مي باشد که اهم آن عبارتند از :
1-   واردات از محل ارز خريداري شده از سيستم بانکي جهت گشايش اعتبار
2-   واردات الا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار
3-   واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتي به نام شخص صادرکننده (غيرقابل واگذاري)
4- واردات در مقابل صادرات به کشورهاي آسياي ميانه و آفريقا با ارائه پروانه صادراتي به نام شخص صادرکننده يا به نام ديگري با واگذاري رسمي (حق واگذاري به غير براي يکبار وجود دارد.)
5- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تائيد سازمان سرمايه گذاري (وزارت امور اقتصادي و دارائي)
6-   واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
7-   واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کميسيون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگاني
 
تشريفات ثبت سفارش واردات کالا :
1- رعايت ضوابط فني ثبت سفارش کالا
2- ارائه مدارک موردنياز براي ثبت سفارش کالا شامل کارت بازرگاني معتبر، کارت عضويت وزارت بازرگاني، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضي ، اخذ مجوزهاي قانوني لازم براساس کتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و کپي آن
3- رعايت دستورالعمل هاي مربوط به صدور اصلاحيه و تمديد و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم
نحوه گردش کار اجرائي ثبت سفارش :
1- اقدام متقاضي به ثبت نام و عضويت در بانک اطلاعاتي وزارت بازرگاني از طريق تکميل فرم ثبت نام ، ارائه مدارک موردنياز و دريافت کارت عضويت
2- ارائه اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگاني خارجي جهت کنترل مدارک  
3- بررسي کارشناسي مدارک و بررسي شرايط ورود کالاهاي مورد تقاضا و انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل هاي موجود و مقررات مربوطه و بررسي تعرفه کالا براساس سيستم H.S
4 - تائيد مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش براي پرونده هاي کامل پس از بررسي موارد زير :
* کنترل و تنظيم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمي
* بررسي نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
* درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
* محاسبه کارمزد و صدور فيش معادل مبلغ ارزش ريالي کالا
5- تحويل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و ساير اسناد به متقاضي
ب - واردات موقت :
ورود موقت نوع ديگري از واردات است و معناي آن اينست که گاهي بعضي از کالاها به منظور معيني موقتاً به کشور وارد مي شوند و پس از مدتي که منظور فوق تامين شد از کشور خارج مي گردند. مانند :
* کالاهاي خارجي که جهت شرکت در نمايشگاههاي بين المللي وارد مي شوند.
* کالاهايي که براي تعمير و تکميل وارد مي شوند.
* دستگاههاي فيلمبرداري و عکسبرداري هوائي و مطالعات علمي يا فني و غيره
* وسائط نقليه و محفظه هاي مخصوص حمل کالا
* کالاهايي که طبق قراردادهاي گمرکي بين المللي بطور موقت وارد مي شوند.
ج - کالاهاي مرجوعي :
کالاهايي هستند که وارد کشور شده و بنا به دلايلي به خارج از کشور برگردانده مي شوند. کالاهاي مرجوعي در اصل جزء واردات غيرقطعي و موقت طبقه بندي مي شوند.
د - ترانزيت (داخلي و خارجي) :
ترانزيت خارجي عبارت از اين است که کالاي خارجي به منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزي کشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. اين نوع کالاها جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نمي شوند.
ترانزيت داخلي عبارت از آن است که کالاي گمرک نشده از گمرکخانه مجاز به گمرکخانه ديگري حمل و نقل شود مثلاً حمل کالا از يک گمرک مرزي يا داخل کشور به گمرک ديگري در داخل کشور.