صادرات (EXPORT)

کسب درآمد ارزي يکي از مهمترين ابزارهاي رشد و توسعه اقتصادي است که اين مهم از طريق فروش توليدات يا خدمات به کشورهاي ديگر حاصل مي شود و آن را صادرات مـي نامند.
انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجي از ظرافت و حساسيت هاي خاصي برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است نابودي سرمايه هاي مالي و انساني را به دنبال داشته باشد.

مراحل انجام صادرات عبارتند از :
الف - بازاريابي : اولين و مهمترين قدم در انجام صادرات است. بازاريابي يعني شناخت بازارهاي خارجي و راههاي نفوذ به آن که دستيابي به اين شناخت از طريق مذاکره با خريداران، استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمي، شرکت در نمايشگاههاي بين المللي، تماس با رايزن هاي بازرگاني در سفارتخانه ها و اتاق هاي بازرگاني و همچنين استعلام از موسسات بين المللي و مراکزي که در اين مورد خدمات ارائه مي دهند امکانپذير است. همچنين شناسائي کالاهاي رقيب و کيفيت وقيمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهاي تبليغاتي براي معرفي کالا نقش مهمي در موفقيت يک صادرکننده دارند.
ب - کسب مجوز صدور : پس از بازاريابي صادرکننده بايد مجوز صدور کالا را از وزارتخانه هاي صنعتي يا کشاورزي و يا بازرگاني کسب نمايد ولي در حال حاضر صدور اغلب کالاها نياز به مجوز ندارد و فقط براي کالاهاي خاصي مجوزهاي موردي صادر مي شود.
ج - تعيين قيمت صادراتي : صادرکننده براي تعيين قيمت کالاهاي صادراتي خود بايد به کميسيون نرخگذاري مراجعه کند. اين کميسيون مرکب از نمايندگان وزارت بازرگاني، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلي)، وزارت صنايع، گمرک ايران و بانک مرکزي مي باشند. پس از تعيين قيمت صادراتي، صادرکننده ملزم است که معادل قيمت هاي تعيين شده ارز به بانک مرکزي معرفي نمايد.
د - صدور پروفرما (پيش فاکتور) : صادرکننده بايد پروفرما يا پيش فاکتور را که حاوي مشخصات کالا و فروشنده آن است براي خريدار ارسال نمايد.
ر - تهيه و تدارک و بسته بندي : صادرکننده در اين مرحله بايد کالا را تهيه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندي نمايد.
و - دريافت گواهي بازرسي کالا : اين گواهي که معمولاً مورد درخواست خريدار است توسط موسساتي که موارد توافق طرفين قرار گرفته است صادر مي شود.
ي - صدور فاکتور و اخذ گواهي مبدأ : صادرکننده در اين مرحله بايد فاکتور فروش کالاي خود را صادر و به تائيد اتاق بازرگاني محل برساند و اتاق بازرگاني گواهي مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.
ن - سپردن پيمان يا تعهد ارزي : صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قيمت مصوب کميسيون نرخگذاري بايد پيمان ارزي به بانک (اداره تهاتر و امور صادراتي) بسپارد.
در حال حاضر که شرايط صادرات سهل تر شده است به جاي پيمان ارزي، صادرکننده يک ورزقه تعهد ارزي از بانک دريافت و پس از امضاي آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مي شود.
م - عقد قرارداد حمل و بيمه : صادرکننده با يکي از شرکتهاي معتبر حمل و نقل بين المللي قرارداد حمل امضاء مي کند و همچنين کالا را تا رسيدن به مقصد بيمه مي کند.
هـ -  اظهار کالابه گمرک :  در اين مرحله کالا به گمرک حمل مي شود و اظهارنامه خروجي يا صادراتي تنظيم و به گمرک ارائه مي گردد. پس از ارزيابي کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجي (پروانه صادراتي) اخذ مي گردد.
س - ارسال کالا : صادرکننده جواز خروجي را به شرکت حمل و نقل تحويل مي دهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرک بارگيري و به مقصد حمل مي کند.
ش - دريافت واريز نامه : اگر کالا بصورت گشايش اعتبار اسنادي صادر شده باشد صادرکننده مي تواند با ارائه اسناد حمل به بانک طرف حساب مراجعه و معادل ريالي مبلغ ارزي گشايش شده را به نرخ تعيين شده دريافت و گواهي يا تصديق صدور اخذ نمايد اما اگر بصورت اماني بخواهد صادر کند ، صادرکننده کالاي خود را به کشورهاي موردنظر حمل مي نمايد و در مهلت تعيين شده به فروش مي رساند و ارز حاصل از فروش را به کشور باز مي گرداند و گواهي صدور دريافت مي کند.