مناطق آزاد تجاري (FREE TRADE ZONE)

مناطق آزاد تجاري عبارت از نواحي محصور و حفاظت شده اي است که معمولاً در کنار سواحل درياها و يا مناطقي که از جهت حمل و نقل سريع کالاها داراي امتيازات و تسهيلات ويژه اي مي باشد ايجاد مي گردد. سازمان UNIDO  وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاري

را اينگونه تعريف مي کند : «مناطق آزاد تجاري عبارتست از محرکه اي در جهت تشويق صادرات صنعتي»