راه اندازی انبار استریپ مجهز شرکت رازین توسعه ایرانیان در بندر عباس

نقش و جايگاه لجستيک در توسعه تجارت خارجي و داخلي از اهميت بسزايي برخوردار است؛ چرا كه امروزه حضور در بازارهاي جهاني كه در آنها مسأله رقابت در سطح اعلاي خود متبلور شده، بدون وجود لجستيك كارآمد امكان­پذير نخواهد بود.مديريت لجستيك به عنوان يكي از روش‌هاي پركاربرد و اثرگذار در راستاي كاهش قيمت تمام‌شده در

سطوح بين‌بنگاهي و شبكه‌اي مورد استفاده سازمان‌هاي موفق قرار گرفته است. وجود سيستم‏هاي كارآمد لجستيكي (انبارداری و حمل و نقل) بنگاه‏ها را در كاهش هزينه­ های انبارداری و دموراژ و افزايش بهره‌وري و استفاده بهتر از منابع، یاری می­ نماید.