دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیون ها

دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای وخارجی فعال درخطوط بین المللی