پذیرش حداکثر 10 درصد تلورانس وزنی قابل قبول بعنوان جاذب رطوبت صرفآ در خصوص خمیر کاغذ

پذیرش حداکثر 10 درصد تلورانس وزنی قابل قبول بعنوان جاذب رطوبت صرفآ در خصوص خمیر کاغذ.

دانلود کنید