معرفی هیئت مدیره شرکت رازین 

 میثم عزیزی(رئیس هیئت مدیره)

 

 

آقای مسعود لطفی پور(نایب رئیس هیيت مدیره)

 

سرکار خانم عادله صادقی(مدیرعامل)